PENB & energetický audit

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Kdo musí mít energetický štítek?

Nechat zpracovat energetický štítek je povinností majitele, který se rozhodl daný objekt prodat nebo pronajmou. Povinnost se dále vztahuje na ty, kteří se chystají stavět (či významně rekonstruovat) nebo na některé majitele, kteří objekt „pouze“ vlastní. Podmínky upravuje zákon č. 406/2000 Sb.

Energetický štítek je nutné zpracovat:

 • při prodeji domu: např. rodinný dům, vila, bytový dům, administrativní budova (platí od 1.1.2013)
 • při prodeji bytu (ucelené části): konkrétně při prodeji bytu, poloviny domu, celého patra (platí od 1.1.2013); (Pozn.: u bytu je možno energetický štítek nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky (energetický štítek není nutné zpracovávat). Není-li možné vyúčtování doložit, energetický štítek se musí zpracovat.)
 • k pronájmu:
  • celé budovy: rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, obchodní prostory (platí od 1.1.2013),
  • ucelené části budovy: bytová jednotka, celé patro, polovina domu (od 1.1.2016);
   (Pozn.: To znamená, že chce-li majitel bytu v roce 2015 svůj byt pronajmout, nemusí nechat zpracovat energetický štítek.)
 • pro stávající bytové a administrativní budovy:
  • nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, Bytová družstva, ... (platí od 1. 1. 2015)
  • nad 1000 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, BD, ... (od 1. 1. 2017)
  • menší než 1000 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, BD, ... (od 1. 1. 2019)
   (Pozn.: Z výše zmíněného znamená, že postupně (do konce roku 2018) budou muset všichni majitelé bytových domů obstarat energetický štítek.)
 • pro budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci:
  • nad 500 m2 energeticky vztažné plochy (platí od 1.7.2013)
  • nad 250 m2 energeticky vztažné plochy (platí od 1.1.2015)
 • v případě novostaveb a rekonstrukcí: Je nutné ve stavebním řízení doložit energetický štítek k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby (platí od 1. 1. 2009).
 • v případě žádosti v dotačním programu Nová Zelená úsporám: PENB je jako jedna z povinných příloh

Jsou výjimky, kde energetický štítek nemusí být zpracován:

– Budovy (objekty) s plochou do 50 m2

 • – Stavby pro rodinnou rekreaci
 • – Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok
 • – Bytovou jednotku a novému majiteli bylo předáno vyúčtování dodávek energií za uplynulé 3 roky

Kdo nese odpovědnost a čelí případným pokutám?

Při nedodržení povinnosti nese odpovědnost majitel (u prodejů prodávající). Zda byl štítek zpracovaný, kontroluje Státní energetický inspekce.

O štítku mimo jiné platí:

Platnost štítku je 10 let od vypracování. Odpovědnost za zpracování nese vždy majitel (u prodejů prodávající). Štítek může zajistit pouze energetický specialista s platným oprávněním

Co je to energeticky vztažná plocha?

Povinnost nechat zpracovat energetický štítek se vztahuje k pojmu energeticky vztažná plocha. Zjednodušeně řečeno, jedná o zastavěnou plochu vynásobenou počtem pater objektu. Pozn.: Energeticky vztažná plocha jednoho patra se počítá z vnějších rozměrů (včetně plochy obvodových konstrukcí). Nejedná se o užitnou plochu.

 


 

Energetický audit

Velká část Vašich finančních prostředků mizí v nákladech za energie. Pokud chcete ušetřit, zpracování energetického auditu Vaší nemovitosti je ideální volbou. Náš auditor Vám přinese informace o dosavadním stavu využívání všech druhů energií v budově. Sami uvidíte, kde přicházíte o peníze. Poté připravíme seznam doporučení, která pomohou zbytečným výdajům zabránit.

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných subjektů včetně návrhu na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Povinnost zajistit zpracování energetického auditu je stanovena ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., v § 2: § 2

Rozsah energetického auditu:

 1. Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.
 2. Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.
 3. Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Obsah energetického auditu (§ 3 vyhlášky č. 480/2012 Sb.)

Energetický audit obsahuje: titulní list, identifikační údaje, popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu, vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu, návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, varianty z návrhu jednotlivých opatření, výběr optimální varianty, doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit, evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.