Rozpočtářské práce

Rozpočet stavby

Rozpočet stavby, stavební rozpočet (krátce i jen rozpočet) je soupis (rozpis) položek, tj. prací (montážních, zemních, inženýrských, služeb atp.) a dodávek materiálů a technologických zařízení, potřebných pro provedení stavby. Jeho účelem je po ocenění položek odhad celkových nákladů na stavbu. Vychází z projektu stavby (projekt, projektová dokumentace, projektové řešení - názvy se různí), jehož součástí bývá i výkaz výměr, tedy soupis takových položek, které pro ocenění jsou základem pro rozpočet. Základní položkový rozpočet bývá uspořádán do tabulky, kde řádky jsou položky a sloupce jednotlivé typy údajů. Rozpočet pro větší stavby bývá rozdělen do částí stavby a dále na jednotlivé dílčí položkové rozpočty objektů stavby. Jejich souhrn, nazývaný rekapitulace stavby, tj. rozpočet, jehož "položky" znamenají jednotlivé objekty a části stavby, zejména názvy částí a jejich součtové ceny, sumarizuje celkové náklady stavby. U velkých staveb, zvaných často soubor staveb, se pak sestavuje obdobně souhrnný rozpočet (souhrnná rekapitulace) z položek, reprezentujících jednotlivé stavby, např. domy.

Cena za rozpočtářské práce

Cena za rozpočtářské práce závisí na povaze a náročnosti konkrétního projektu. Cenový i termínový návrh vždy s klientem oboustranně konzultujeme.

Cena rozpočtářských prací závisí zpravidla na těchto faktorech:

  • – náročnost stavby: jednoduchá, složitá, velmi složitá
  • – povaha stavby: rekonstrukce, novostavba
  • – stupeň projektové dokumentace: (DÚR, DSP, DPS)

Cenu vždy projednáme individuálně s klientem a je spojena vždy s konkrétní zakázkou.

Fáze rozpočtu

Každý rozpočet se zpracovává v průběžných, postupných variantách (fázích) podle fáze (stupně) projektu a výstavby:

  • – velmi hrubá studie proveditelnosti
  • – přípravná dokumentace
  • – projekt stavby (pro stavební povolení)
  • – realizační dokumentace
  • – dokumentace skutečného provedení
  • – vyhodnocení stavby

Tím, že se rozpočet průběžně upravuje se zpřesňuje odhad celkových nákladů, resp. ceny objektu a tím také celé stavby.