Projekční činnost

Projektová činnost

Zabýváme se projekcí pozemních staveb – novostavbami a rekonstrukcemi rodinných, rekreačních a bytových domů, ubytovacích zařízení, provozoven, obchodních domů, občanských staveb, administrativních budov, zemědělských objektů a průmyslových staveb.

Projektujeme různé typy pozemních staveb od vizualizací a studií až po realizační dokumentace včetně výkonu autorského dozoru nad prováděním staveb. Máme rádi hlavně jednoduché, funkční a úsporné budovy, které dodržují zásady harmonického životního prostředí a jsou příjemné a plně využitelné pro budoucí uživatele.

Provádíme veškerou nutnou inženýrskou činnost v rámci realizace stavby. Díky naší projekční činnosti ve výstavbě získáte odhad celkových nákladů stavby, projekční řešení včetně návratnosti a proveditelnosti, dopady stavby na životní prostředí a podobně. Co se týče stavitelství, je projektová činnost ve výstavbě velice důležitým prvkem celého procesu. Jedná se o vypracování všech důležitých dokumentů pro realizaci stavby. Před každou stavbou si nechte určitě udělat kompletní projektovou dokumentaci. Vyhnete se tak všem nepříjemným problémům.


Architektonické návrhy

Nabízíme architektonické návrhy budov. Zaměřujeme se na stavby pro bydlení, rodinné domy, interiéry, rekonstrukce a přestavby, vestavby podkroví, komerční budovy, stavby pro průmysl i sport a další.

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě i rekonstrukci. Základem je prohlídka (případně zaměření) místa a okolí. Návrh vzniká dle požadavků územního plánu, vztahu s okolím a s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Dále je nezbytná znalost požadavků klienta. Je důležité si uvědomit, že stavba bude sloužit jejímu uživateli a to jak jeho nárokům estetickým a funkčním, tak i jeho finančním možnostem. A za třetí jsou důležité odborné znalosti a zkušenosti. Studie řeší vnější vzhled a vnitřní dispozice objektu.

Návrh bývá řešen v několika variantách. Jedná se o podklad pro stavební projekt s ohledem na technické řešení. Projektant a klient tvoří tým, který společně hledá cestu za spokojeností obou stran.


Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Jde o získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Výstupem bude projektová dokumentace dle platné stavební legislativy, především dané navazujícími vyhláškami na stavební zákon o dokumentaci staveb. Pro územní řízení je výstupem složka potřebných dokladů a vyjádření úřadů a správců sítí.

Rozsah dokladové části lze upřesnit, předpoklad obsahu:

  • - zjištění souladu územně technických podmínek se stavbou,
  • - výpis regulačních podmínek příslušné územně plánovací dokumentace,
  • - zhodnocení předběžných požadavků jiných orgánů státní správy a dotčených úřadů (pokud byly stanoveny),
  • - získání stanovisek dotčených orgánů státní správy,
  • - získání informace o vedeních stávající infrastruktury (zákresy od správců sítí),
  • - zjištění technických podmínek dodavatelů energií a vody pro napojení kanalizace, vody, plynu, eIektriky, apod.

Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven řádově na šest měsíců. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Nejprve probíhá sumarizace podkladů zadání, pak podání žádostí na úřady, jednání s úřady, sběr dat  a nakonec dochází ke kompletaci výstupu. Časový rozsah bude konkretizován po přijetí projektu a bude záviset především na šířce a hloubce prováděných činností.